Wedstrijdreglement

Wedstrijdvoorwaarden

ARTIKEL 1 - ORGANISATIE

De wedstrijd wordt georganiseerd door Castle Line, met maatschappelijke zetel te 8870 Izegem, Ambachtenstraat 47.

ARTIKEL 2 - PERIODE

De wedstrijd heeft een duurtijd van 14 dagen. Start op 17 maart 2021 om 12u00 en eindigt op 30 maart 2021 om 23u59.

ARTIKEL 3 - SPELREGELS

De wedstrijd wordt georganiseerd op de Facebook en Instagram bedrijfspagina's van Castle Line Furniture. Om deel te nemen dient de deelnemer enkele cumulatieve voorwaarden te voldoen:

Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding in van dit reglement. Deelname aan de wedstrijd wordt voorbehouden aan iedere meerderjarige natuurlijke persoon met woonplaats in België.

ARTIKEL 4 - WINNAAR & PRIJS

De winnaar wordt gekozen door een onschuldige hand. De winnaar verklaart door deel te nemen dat Castle Line zijn/haar naam mag publiceren op de Instagram en Facebook pagina van Castle Line.

De winnaar wordt op de hoogte gesteld via mail. De prijs: een set dienbladen met afneembaar onderstel. De winnaar moet de prijs innen in 2021.

ARTIKEL 5 - UITSLUITING

Castle Line kan op ieder moment een persoon uitsluiten van deelname aan de wedstrijd, als deze niet voldoet aan de wedstrijdvoorwaarden zoals voorzien in artikel 3.

ARTIKEL 6 - INFORMATIE OVER DE PRIJS

De prijs is niet overdraagbaar aan derden. Er wordt ook geen financiële of andere compensatie als tegenwaarde voorzien.

ARTIKEL 7 - OVERMACHT

Indien een wettelijke of structurele wijziging, een geval van overmacht of elke verandering buiten de wil van Castle Line de voortzetting of het evenwicht van deze wedstrijd verhindert of de wezenlijke onderdelen ervan wijzigt, wordt Castle Line ontlast van iedere verbintenis.

ARTIKEL 8 - WIJZIGING VAN DE WEDSTRIJD

De organisatoren van de wedstrijd behouden zich het recht voor de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit recht- vaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.

ARTIKEL 9 - EVENTUELE KLACHTEN

Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van het reglement en van iedere beslissing van de organisator. Er zal geen betwisting in beschouwing worden genomen door de organisator.

Elke klacht in verband met deze campagne moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen volgend op het einde van de wedstrijdperiode, naar de maatschappelijke zetel van Castle Line. Er zullen geen klachten mondeling of telefonisch worden behandeld. Laattijdige of niet schriftelijk ingediende klachten zullen niet in aanmerking worden genomen.

Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil tot de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de Brugse rechtbanken.