Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, maken onderhavige algemene voorwaarden integraal deel uit van onze handelsbetrekking, en zijn zij dan ook onder meer (doch zonder beperking) van toepassing op al onze offertes, bestelbonnen, contracten en facturen, en dit met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant, ook als daarin vermeld wordt dat ze voorrang hebben en/of ze bij een bestelbon gevoegd zijn. In ieder geval prevaleren onderhavige algemene voorwaarden steeds op de algemene voorwaarden van de klant. Afwijkingen en/of aanvullingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.

De eventuele nietigheid, ongeldigheid of afdwingbaarheid van een clausule of een deel ervan laat de andere clausules/delen onverkort bestaan. Elke nietige, ongeldige of onafdwingbare clausule of een deel ervan  zal onmiddellijk vervangen worden door een bepaling of een deel ervan die coherent is met de toepasselijke wetgeving en, in zover dit kan, het dichtst benadert wat de partijen in het bedoelde deel of de bedoelde clausule nastreefden.

2. Het meedelen van prijzen, tarieven, leveringstermijnen en modaliteiten van de verkoop, zelfs door onze vertegenwoordiger, zijn slechts indicatief en worden pas verbindend indien deze schriftelijk werden bevestigd in een ondertekende overeenkomst.

3. Behoudens andersluidend beding, gebeurt de levering “af fabriek” (“Ex Works” of “EXW”) onze maatschappelijke zetel, Incoterm geïnterpreteerd overeenkomstig de ICC Incoterms 2020. Het vervoer van de goederen geschiedt steeds voor rekening en op risico van de klant, zelfs indien franco verzonden. Indien de goederen op de leveringsdatum, om welke reden dan ook, door de klant niet werden afgehaald, blijven zij bij ons liggen voor rekening, op kosten en op risico van de klant, met inbegrip van het brandrisico, en hebben wij het recht om de goederen reeds te factureren. De klant is verplicht om de goede staat van de goederen na te zien, vooraleer de goederen in ontvangst te nemen, het aantal geleverde stuks na te tellen en gebeurlijke het nodig voorbehoud te maken.

4. Wij beschikken over het recht om de levering naar ons inzicht op te delen in deelleveringen. Behoudens bewijs van het tegendeel, geldt de factuurdatum als leveringsdatum. Laattijdige levering geeft de klant geen recht op vergoeding/ontbinding, behoudens in geval van opzet.

5. Kleurschakeringen kunnen zich voordoen van levering tot levering. Kleurafwijkingen in de tijd zijn steeds mogelijk. Kleurvastheid in de tijd wordt niet gewaarborgd. Deze kleurschakeringen en kleurafwijkingen worden niet aanzien als een gebrek en geven de klant geen recht op enige vergoeding.

6. Zolang de aan ons verschuldigde bedragen, met inbegrip van alle toebehoren, zoals intresten, kosten en schadevergoedingen voor de bestelde goederen niet integraal is betaald door de klant, blijven de door ons geleverde goederen onze uitsluitende eigendom. Het risico en de aansprakelijkheid ervan gaat wel onmiddellijk over op de klant bij de levering ervan. Dit eigendomsvoorbehoud strekt zich uit tot alle goederen, waarvan de aan ons verschuldigde schulden niet integraal zijn betaald en nog aanwezig zijn in de stock van de klant. De klant geeft ons – of onze lasthebber – toelating om zijn terreinen en gebouwen te betreden teneinde de goederen terug in bezit te nemen. Werden de goederen reeds aan een derde verkocht en geleverd, dan treedt het recht op de daaruit resulterende opbrengst in de plaats van het recht op de verkochte goederen. Bij een beroep op dit recuperatierecht zullen de eventuele voorschotten betaald door de klant gebruikt worden ter vergoeding van onze schade die het gevolg is van de verbreking van de overeenkomst. Dit recht vervalt, en de eigendom gaat over, zodra de klant, na de inontvangstname van de leveringen, al zijn schulden aan ons integraal voldaan heeft.

7. Tot zekerheid van alle openstaande schulden, kent de klant ons een pandrecht toe op (i) de bij ons afgenomen en betaalde goederen die zich in stock bij de klant bevinden en (ii) op de vorderingen van de klant op diens afnemers voor goederen die de klant bij ons afgenomen heeft. In geval van niet-betaling na aangetekende ingebrekestelling, zijn wij gerechtigd deze panden uit te winnen, zonder voorgaande, rechterlijke tussenkomst.

8. Het risico gaat onmiddellijk over op de klant, vanaf de ter beschikking stelling op onze maatschappelijke zetel. Dit geldt zelfs in geval de incoterms dit anders zouden voorzien. De klant is in

ieder geval gehouden o.m. de goederen voldoende te verzekeren zolang ze niet betaald zijn.

9. Indien bepaalde kosten die een invloed hebben op de overeengekomen c&f/cif -prijzen tijdens de uitvoering van het contract stijgen, zoals verhogingen van vracht – en verzekeringstarieven, van rechten, belastingen en/of van de taksen en verhogingen van prijzen van de basisproducten of grondstoffen, verhogingen van arbeidslonen ingevolge wettelijke bepalingen of nationale of sectorale CAO’s, zijn wij gerechtigd om, mits eenvoudige kennisgeving, een evenredige prijsverhoging aan te rekenen.

10. Bij levering dient de klant onmiddellijk na te gaan of de geleverde goederen of uitgevoerde werken zichtbare gebreken of beschadigingen vertonen en conform het bestelde zijn. Alle klachten met betrekking tot de conformiteit/zichtbare gebreken moeten op straffe van verval binnen de 5 kalenderdagen na de levering aangetekend en gemotiveerd zijn uitgebracht en de goederen mogen geen manipulatie hebben ondergaan. Reacties op laattijdige klachten impliceren geen verzaking aan deze bepaling en gebeuren steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder nadelige erkentenis.

11. Opdat de klant aanspraak kan maken op vrijwaring voor verborgen gebreken, dient aan alle wettelijke vereisten daartoe voldaan te zijn. Conventioneel wordt de garantietermijn bepaald op 6 maanden vanaf de levering en de termijn waarbinnen de vordering in rechte dient te worden ingesteld op 1 maand vanaf de ontdekking van het gebrek of vanaf het moment dat de klant het gebrek had behoren te ontdekken, en in ieder geval ten laatste 6 maanden na de levering van de goederen. Voormelde termijnen zijn op straffe van verval.

In ieder geval moeten klachten gemotiveerd gebeuren bij aangetekend schrijven en voor de behandeling, de verwerking of de doorverkoop van de geleverde goederen, op straffe van verval van recht. Reacties op laattijdige klachten impliceren geen verzaking aan deze bepaling en gebeuren steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder nadelige erkentenis.  

12. Behoudens in geval van bedrog en eigen opzettelijke fout, is onze aansprakelijkheid, op welke grond ook, voor alle eventuele schade beperkt tot maximaal de gefactureerde waarde, exclusief btw en kosten, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Behoudens in geval van bedrog en eigen opzettelijke fout, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor enige indirecte of gevolgschade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen, verlies aan goodwill, verlies van cliënteel of schade aan derden.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor beweerde tekortkomingen aan door ons geleverde goederen indien (i) deze het gevolg zijn van gewone slijtage, (ii) deze het gevolg zijn van opzettelijke schade of nalatigheid van de klant of de klant de goederen niet gebruikt waarvoor deze normaliter zijn bestemd, (iii) de klant de instructies in de verstrekte technische documentatie niet heeft opgevolgd en (iv) de klant de goederen of een deel van de goederen wijzigt of vervangt.

Wij garanderen dat de goederen op het ogenblik van de levering conform onze geldende specificaties zijn. Wij geven voor het overige geen andere uitdrukkelijke of impliciete garantie of verbintenis met betrekking tot de verkochte goederen, met inbegrip van (doch zonder beperking tot) enige garantie of verbintenis inzake de geschiktheid voor een bepaald gebruik door de klant.

Niets in deze algemene voorwaarden beperkt of sluit onze aansprakelijkheid uit in geval van fysiek letsel of overlijden veroorzaakt door ons of voor elke vorm van aansprakelijkheid die niet bij wet kan worden uitgesloten of beperkt. 

13. De klant vrijwaart ons integraal voor alle aanspraken van zijn afnemer, op welke grond ook.

14. In elk geval van aansprakelijkheid, hebben wij het recht de geleverde goederen te vervangen, waardoor alle verdere aanspraken van de klant vervallen. De reparatie of vervanging van de goederen doet geen nieuwe garantietermijn starten.

15. Terugzending door de klant kan slechts gebeuren met onze schriftelijke toestemming en houdt geen bekentenis in van onzentwege. Terugzenden moet in de originele verpakking geschieden, vrij van vracht en kosten.

16. Behoudens in geval uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gebeurt de betaling contant, zonder korting en in Euro. De betaling geschiedt steeds op onze maatschappelijke zetel. Alle kosten van betaling zijn ten laste van de klant.

17. Iedere factuur zal bij gebreke aan gemotiveerd protest bij aangetekend schrijven binnen de veertien dagen na haar verzending als aanvaard beschouwd worden.

Vanaf de vervaldag van de factuur is van rechtswege een intrest verschuldigd overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. Ingeval van (gedeeltelijke) niet-betaling op de vervaldag wordt het schuldsaldo voorts van rechtswege verhoogd met 12 %, met een minimum van 125 EUR. Dit onverminderd ons recht om een schadevergoeding te vorderen voor de werkelijke schade die dit bedrag zou overstijgen.

18. Wissels of aanvaarde effecten brengen geen verzaking mede aan deze voorwaarden, noch schuldvernieuwing. Discontokosten zijn ten laste van de klant.

19. In geval van wanprestatie van de klant in enig contract, worden de door klant verschuldigde bedragen van om het even welk contract van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

20. In geval van wanprestatie van de klant in enig contract, kunnen wij van rechtswege in om het even welk contract, onze verbintenissen opschorten of de contracten als ontbonden aanzien, zonder recht op vergoeding van de klant.

21. Ingeval van wanprestatie van de klant hebben wij de discretionaire keuze tussen de gedwongen uitvoering en de ontbinding/verbreking van de overeenkomst lastens de klant, in welk geval de schadevergoeding forfaitair bepaald is op 30% van de niet-betaalde aangerekende waarde, behoudens bewijs van een grotere schade.

22.De bepalingen van artikelen 20 en 21 gelden tevens in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant, of wanneer de klant in staat van faillissement verkeert, het voorwerp uitmaakt van een vordering tot faillissement of van een procedure voorzien in de wet van 31 januari 2009 inzake continuïteit van ondernemingen, de klant wordt ontbonden of een besluit daartoe wordt genomen, de klant zijn activiteiten stopzet of onderneming dreigt stop te zetten, en/of andere aanwijsbare gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken.

23. Alle eventuele kosten en verliezen ingevolge wisselkoersen, worden gedragen door de klant.

24.Wij zijn steeds gerechtigd elke eventuele aanspraak van de klant te compenseren met onze uitstaande vordering op de klant, ongeacht of deze op dat ogenblik reeds zeker, vaststaand en opeisbaar is en ongeacht of de wederzijdse vorderingen samenhangend zijn of niet.

25. Geen van de partijen zal aansprakelijk zijn wanneer een vertraging of een tekortkoming in zijn verbintenissen te wijten is aan gevallen van Overmacht.

Onder overmacht wordt elke gebeurtenis of omstandigheid begrepen welke redelijkerwijs niet voorkomen of voorzien had kunnen worden, of die welke in redelijkheid buiten de controle van de getroffen partij valt; in ieder geval, doch niet uitsluitend: de onmogelijkheid om zijn verbintenissen uit te voeren ten gevolge van natuurrampen, nucleaire of chemische explosies, maatregelen of voorschriften uitgevaardigd door een bestuursorgaan of ander onderdeel van een overheid (zoals vervoer-, import-, export- of productieverboden) elektriciteitspannes, beperkt aanbod van grondstoffen op de markt, veranderingen in de regelgeving met betrekking tot verplichte voorraden, storingen in (telefoon)netwerken, brand, alle soorten stakingen, tekortschieten van leveranciers, boycotten, oorlogen en gewapende conflicten.

In ons geval wordt onder overmacht eveneens begrepen, omstandigheden waardoor de winning, verwerking en aanvoer van grondstoffen zodanig wordt beïnvloed dat uitvoering van onze verbintenissen slechts met vertraging, gedeeltelijk, of in het geheel niet kan plaatsvinden.

De partij die zich op overmacht beroept zal alle redelijke maatregelen treffen teneinde de tijdelijke overmachtssituatie te beëindigen en onmiddellijk de uitvoering van zijn verbintenissen te hervatten na beëindiging van de overmachtssituatie, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Indien de overmachtssituatie langer dan zestig (60) kalenderdagen duurt, heeft elk van de partijen het recht de Overeenkomst te beëindigen, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst of verdere kennisgeving en zonder dat schadevergoeding verschuldigd is door één van de partijen.

.

26. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot tekeningen, ontwerpen, berekeningen, enz., door ons uitgevoerd in opdracht van de klant, blijven ons exclusief toebehoren.

27. De verhouding tussen ons en de klant wordt exclusief beheerst door het Belgische recht, met uitzondering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten (het

Weens Koopverdrag van 11 april 1980), en de beginselen van het conflictenrecht. Alle geschillen tussen de klant en ons vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement te Kortrijk.

28. Transport wordt uitgevoerd per camion naar een goed toegankelijk magazijn. De transportfirma heeft het recht een supplement aan te rekenen, volgens de voorwaarden van Castle Line (op aanvraag).

29. Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels. In geval van betwisting nopens de interpretatie van deze voorwaarden, primeert steeds de Nederlandse tekst.

30. Partijen erkennen en verklaren dat elk beding van deze algemene voorwaarden werkelijk door hen is gewild en geen (kennelijk) onevenwicht tussen de rechten en plichten van de partijen doen ontstaan.